Stoner SR-25 7.62x51 NATO

Stoner SR-25 7.62x51 NATO

Submitted by: Yasar Oguz