Steyr AUG F88 Australia. Also known as AUG 77

Steyr AUG F88 Australia. Also known as AUG 77

Submitted by: Xavier Sheriff